اکسید روی اکتیو

 

خط تولید اکسید روی اکتیو در اسفند ماه 1400 راه اندازی شده و در حال تولید آزمایشی می باشد