اکسید روی اکتیو

 

بزودی خط تولید این گرید از اکسید روی راه اندازی خواهد شد