خط مشی کیفیت

 


quality
خط مشی کیفیت شرکت سپید اکسید شکوهیه

شرکت سپید اکسید شکوهیه با توکل به خداوند متعال در راستای جلب رضایت مشتریان ,سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 را به عنوان الگوی سیستم تضمین کیفیت اتتخاب و رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل تعیین نموده و خود را متعهد به اجرای اثربخش آن می داند.
• استفاده بهینه از تجهیزات ,منابع و امکانات موجود به منظور افزایش کیفیت محصولات و کسب رضایت کامل مشتریان و طرف های ذینفع شرکت
• ایجاد رقابتی سالم و هدفمند با سایرعرضه کنندگان در راستای ارتقاء کیفیت محصول
• شرکت منابع انسانی کارآمد را بزرگترین سرمایه خود محسوب می دارد و به منظور افزایش رضایتمندی ,ارتقادانش فنی و ارتقا کارایی آنها ازهیچ کوششی دریغ نمی ورزد و نکات ذیل را همواره مد نظر قرار می دهد :
• اهمیت تفویض اختیار به کارکنان در قبال خواستن مسئولیت از آنها
• ایجاد انگیزه و رضایت شغلی
• آموزش کلیه روشهای کار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015مرتبط با مسئولیت ها و فعالیتها
• بهبود مستمر کلیه فرآیندها و ایجاد سیستم خود کنترلی به منظور افزایش اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت شرکت با تعیین اهداف فوق بر اساس انتظارات مشتریان ,میزان تحقق این اهداف را توسط نماینده مدیریت به صورت ادواری کنترل و بازنگری نموده و انتظار دارد تا تمامی همکاران با درک صحیح خط مشی نقشی موثر در رسیدن به آن ایفا نمایند.