اکسید روی دارویی با سرب کمتر از 30ppm

اکسید روی دارویی با سرب کمتر از 30ppm عمدتا در پمادهای سوختگی و در مواردی که با زخم باز در تماس می باشد مورد استفاده قرار میگیرد 

جهت چاپ برگ آنالیز اینجا کلیک کنید