شرکت سپید اکسید شکوهیه|مدیریت کیفیت|آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه شرکت سپید اکسید شکوهیه با کادری مجرب کلیه بچ های تولید را بصورت روزانه تحت کنترل داشته بطوری که تمام گریدهای اکسیدروی تولیدی شرکت درارای  کد رهگیری بود و آنالیز تولیدات بصورت مستمر مورد پایش و مراقبت قرار می گیرد . همچنین واحد آزمایشگاه شرکت بر  روی کلیه مواد اولیه ورودی شرکت نظارت کامل داشته و از ورود هر گونه مواد اولیه با کیفیت پایین جلوگیری می کند .آزمایشگاه شرکت مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی از جمله دستگاه BET - دستگاه جذب اتمی - دستگاه ضخامت سنج می باشد کلیه آزمونهای شرکت طبق الزامات استاندارد 17025 مرکز تایید صلاحیت ایران بوده و تمامی روشها معتبر و بر حسب استاندارهای جهانی می باشد. 

جذب اتمی