شرکت سپید اکسید شکوهیه|مدیریت کیفیت|آزمونهای کنترلی بخش کنترل کیفیت
رسانه جدید

آزمونهای واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت 

ردیف

نام آزمون

استاندارد

نوع آزمون

1

آزمون تعیین درصد خلوص اکسیدروی

SQ 201

شیمیایی

2

آزمون تعیین درصد ریزدانگی(مش 325)اکسید روی 

ASTM D 4315

فیزیکی

3

آزمون تعیین درصد اسیدیته (درصد محلول در اکسید روی)

ISIRI 1321

شیمیایی

4

آزمون تعیین پرت حرارتی   

ASTM C 25

فیزیکی

5

آزمون تعیین رطوبت در 105درجه

فیزیکی

6

آزمون تعیین چگالی  

ASTM D 297

فیزیکی

7

آزمون تعیین درصد عناصر توسط دستگاه جذب اتمی 

ISIRI 8524

شیمیایی

8

آزمون وجود روی فلزی

SQ 206

شیمیایی

9

انداره گیری مواد نامحلول اکسید روی در اسید کلریدریک

SQ 212

شیمیایی

10

اندازه گیری هدایت الکتریکی 

ISO 787-14

شیمیایی

11

آنالیز و تعیین درصد zn  شمش روی و خاک سرباره روی

SQ 213

شیمیایی